Sortu EHI bidezko matrikulazio

hiru-zutabe

Begiralea programan parte hartzen duen haur baten familiaren etxean egongo da. Begiralea etxean hartzen duen familiaren haurrak ez du Enjoy English-eko kuotarik ordainduko. | El/La monitor/monitora se alojará en casa de una familia participante en el programa. El hij@ de la familia que aloje al monitor/monitora no pagará la cuota de Enjoy English.
Tamaño máximo de los ficheros 800MB. Ficheros permitidos: jpg, jpeg, png, pdf
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: jpg jpeg png pdf.
Jaioteguna | Fecha de nacimiento: *
Adib., 2020/02/26
Guraso/Tutoreak|Padres/Madres/Tutor-a
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: txt jpg jpeg png pdf.
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: txt doc docx jpg png pdf.
IZEN-EMATEA:
Ordainketa aldi bakarrean egin behar da:

Fitxa honekin batera, ordainketaren agiria eta argazki bat bidali behar dizkiguzue Ikastolen Elkartera. Ordainketa agirian haurraren izen-abizenak eta udalekuaren izena agertu beharko dira eta bertan agertzen den data zuen inskripzio data izango da. Eskaera kopurua gehiegizkoa bada, onarpenak ordainketa dataren arabera egingo dira, beti ere ikastola federatuetako ikasleek beste guztiekiko preferentzia izango dutelarik. Udalekuetara joateko tokirik gabe geldituz gero, ordaindutakoa itzuli egingo zaizue.

Haurrak edozein gaixotasun edo alergia izanez gero, honi buruzko informazio zehatz guztia ere helarazi egin beharko diguzue. Hezitzaileentzat baliagarria izan daitekeen edozein informazio gehigarri ere ematea eskertuko genizueke.

Kontu korronte zenbakiak:
KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX
Gogoratu: ordainagirian haurraren izen-abizenak eta aukeratutako udalekua derrigorrez adierazi behar dira.

IRIZPIDE OROKORRAK:
Haurrak/ Gazteak EUSKARA MENPERATZEA DERRIGORREZKOA DA.
Guraso edo tutore legalen ardura izango da haurra udalekuko egoitzan uztea, baita azken egunean jasotzea ere.
Haurrak tratamendu mediku edo alergiaren bat baldin badu, gurasoek aurretiaz puntu honi buruzko informazio guztia helarazi beharko dute Ikastolen Elkartera. Era berean, medikamentuak eta hauei buruzko informazio zehatza udalekura eraman beharko ditu haurrak.
Material apurketak: udalekuetan dagoen materialaren ardura Ikastolen Elkartearena da. Apurketen kasuak aztertuko dira eta materiala haurren batek apurtu badu, honen ordainketa guraso edo tutore legalaren ardura izango da. Ikaslea izango da udalekuetara eramaten dituen gauza guztien arduradun bakarra eta ez Ikastolen Elkartea.
Ikastolen Elkarteak ez dauka erantzukizunik partehartzaileek udalekuetan egindako argazki eta grabazioez eta egin dezaketen erabilpenaz.

BAJA IRIZPIDEAK:
Ikasle batek baja emanez gero, matrikulazio epearen barnean kasu guztietan %10eko erretentzioa izango du.
Matrikulazio epetik kanpo, kuota ordaindu eta gero %90a itzuliko da ondorengo kasuetan, beti ere agiri baten bidez frogatuta:
- Gaixotasun edo istripua; medikuaren frogagiria behar da.
- Behar den txandara joatea eragozten duen ustekabeko edo beharrizan larria. (justifikatuta).
Kuota ordaindu eta gero aurreko arrazoiengatik ez bada %80ko erretentzioa izango du.

Behin udalekuak hasita, ez da dirurik itzuliko.

ANAI-ARREBEN DESKONTUAK:
Familia bereko anai-arreben izen-ematean deskontuak izango dira: matrikulatutako famili bereko bigarrenari, bi matrikularen batez bestekoaren %25 itzuliko zaio. Hirugarrenari, hiru matrikularen batez bestekoaren %50 eta laugarrenetik aurrera doan.

ELKARBIZITZARAKO IRIZPIDEAK:
Hezitzaileek behatzaile izan behar dute. Bai haur eta gazteekin zein hezitzaileen artean. Bizikidetza oztopatzen duten jarrera edo egoera ez hezitzaileak, hizkera desegokia edo bestelako egoerak identifikatzen direnean, irizpide berdinen arabera jokatuko da. Erabaki bat hartzen denean, talde erabakia da.
Zigorrik ez da aplikatuko. Eta gertaera larrien aurrean, taldean (hezitzaile zein haur/gazte) erabakiko dira konponbideak eta zuzendaria izango da azken erabakia aintzat hartuko duena. Bizikidetza oztopatzen duten jarrerek, aurretik eztabaidatu eta konponbiderik ez badute, haurra etxera bideratuko da.
Bat bateko plan aldaketen aurrean (eguraldia…) erabakiak taldean eta guztion iritziak jasoz hartuko ditugu.
Jolasa da gure metodoa: “Jolasa, ekintza askea izateaz gain, ezagutzak oharkabean jasotzeko tresna ezin hobea da”. Jarrera positiboak txalotu eta egiten dugunaz gozatuko dugu egonaldietan.

Haur bete beharreko elkarbizitzarako ohituren zerrenda:
 Egongo garen Ikastola eta inguruak gozatu eta errespetatu: beste haur, familia eta langileen etxea da!
 Ezin da Ikastolatik atera begiraleen baimenik gabe.
 Egonaldian zehar euskara izango da hizkuntza tresna bakarra (Enjoy English-en, bigarrena).
 Jarduera guztietan parte hartu.
 Pertsonak mindu edo elkarbizitza oztopatu dezaketen hitz, jarrera eta ikurrak ez dira onartuko.
 Ordutegia eta lagun edota kideen erritmoa errespetatu eta bete behar da.
 Objektu bat topatuz gero, begirale taldeari eman beharko dio.
 Araudia hautsiz gero, ekintzak dakarzkion ondorioak onartu beharko ditu.

KOTXEZ MUGITZEKO BAIMENA:
Ezusteko edo larrialdiren baten aurrean, (medikura eraman beharreko kasuan, adibidez) nire seme-alaba kotxez mugitzeko baimena ematen dut.

*Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak UDALEKUETAKO IKASLEAK eta IKASLEAK fitxategietan sartuta daudela eta horren helburua Erakundeak antolatzen dituen udalekuen kudeaketa egitea eta etorkizuneko eskeintzen eta ekitaldien berri ematea dela. Datu horiek (argazki,bideo,audio…) erakundeak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta aisialdiko ekitaldiak antolatzen dituzten enpresei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.
* Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak SENIDEAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak senideen kudeaketa, kuoten kobrantza, komunikazioak egitea eta etorkizuneko eskeintzen eta ekitaldien berri ematea direla. Datu horiek erakundeak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta bankuei laga ahalko zaizki e, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.
*Aabenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa kontutan hartuta,Ikastolen Elkarteak eskubidea izango du inprimaki honetan azaltzen diren datuak udalekuen antolakuntzarako sortua duen fitxategi automatiko batean sartu eta antolatuak izan daitezkeen hurrengo ekintzen berri emateko erabiliak izan daitezen, baita udalekuetan zehar partehartzaileei ateratako argazkiak hurrengo urteetako agirietan iragarki gisa erabiltzeko ere.

Fitxategi horien erantzulea IKE-AISIOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa , ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako dblo-lopd@ehi.ikastola.eus e-maileko helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN:
El pago se efectuará en un solo plazo:
- Para inscribirse en Ingeles udalekuak, Surf udalekua, Gazte Egonaldiak, Mendia eta Pilota udalekuak, Itsasoa eta Kultura udalekuak, Iparralde eta Hegoaldeko gazteen Topaketak, Udaleku Ibiltaria, Euskara Mugara udalekua o Programazioa eta Robotika udaleku irekiak: el pago habrá de realizarse antes del 11 de mayo.

Junto con esta solicitud hay que mandar a Ikastolen Elkartea el recibo del pago y una foto. En el recibo del pago tendrán que aparecer nombre y apellidos y la colonia que haya elegido la persona participante; y la fecha que figure en él, será la fecha de inscripción. Si hay demasiadas solicitudes, la admisión será por orden de fecha de pago, teniendo siempre preferencia el alumnado de Ikastolen Elkartea. En caso de que por exceso de demanda el/la inscrito/a quede fuera de la colonia, se devolverá la cuota íntegramente.

Si el/la participante padece cualquier enfermedad o alergia, tendréis que mandar toda la información necesaria sobre las mismas. Cualquier otro tipo de información que pueda serle útil al educador, será bien recibida.

Número de cuenta corriente:
KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX
El pago se realizara a nombre del hijo/a y el campamento al que haya elegido.

CRITERIOS GENERALES:
ES IMPRESCINDIBLE que el niño/a o joven DOMINE EL EUSKARA.
Los padres o tutores del niño/a deberán acompañarlo al lugar de la colonia; y de la misma manera, recogerlo.
Si el niño/a tiene algún tratamiento médico o alergia, sus padres o tutores deberán informarlo previamente a Ikastolen Elkartea enviando muy claramente toda la información que requiera, y llevándola consigo a la colonia, junto con la medicación necesaria.
Ruptura de material: La responsabilidad sobre todo el material que hay en las colonias recae sobre Ikastolen Elkartea. En caso de ruptura de algo se analizarán las causas, y si algún niño/a o joven ha sido el responsable, serán sus padres o tutores quienes se responsabilicen de los costes. El alumno/a es el único responsable de las cosas que lleve a la colonia y,si se pierden o se dañan, Ikastolen Elkartea no se hará responsable de esas pérdidas y daños.
Ikastolen Elkartea no se hace responsable de las fotos o grabaciones que el niño/a o joven puedan hacer, ni de su posterior utilización.

CRITERIOS DE BAJAS:
Al niño/a o joven que se de baja dentro de los plazos de matrícula, se le retendrá siempre un 10% de la cantidad pagada

Fuera de los plazos de matrícula, se devolverá el 90%, siempre que se justifique con documentación pertinente:
- En caso de enfermedad o accidente: el justificante médico será necesario.
- La circunstancia grave por la que no pueda asistir a su txanda (justificada).

Una vez pagada la cuota, y si no se justifica con la documentación pertinente señalada, se retendrá el 80% del pago.
Una vez comenzada la colonia no se devolverá ningún pago realizado.

DESCUENTO DE FAMILIA:
Habrá un descuento por hermano-hermana de la misma familia: el segundo tendrá un descuento del 25% sobre la media de las dos matriculas; el tercero un 50% sobre la media de las tres matricula, y para el cuarto será gratis.

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA:
Los monitores serán observadores tanto para con los niños/as, jóvenes o monitores entre sí. Cualquier actitud que dificulte la convivencia, vocabulario no pertinente o situación límite, tendrán siempre una respuesta analizada. La decisión de respuesta se tomará en grupo.
No se aplicarán castigos. Ante una situación grave (sea por parte de algun niño/a, joven o monitor) la solución se buscará en grupo, y la última palabra la tendrá el director de la colonia. Pero, ante aquellas actitudes que dificulten seriamente la convivencia, el niño/a o joven será devuelto/a a su casa.
En caso de que haya que cambiar algún plan (sea por el tiempo, …) se decidirá en grupo, recogiendo la opinión de todos los participantes.
Nuestro método es el juego: “El juego, además de ser una actividad lúdica, es una herramienta extraordinaria para aprender”. Aplaudiremos las acciones positivas e intentaremos disfrutar al máximo de esos días de convivencia.

Estas son las costumbres para la convivencia que el niño/a deberán de respetar:
 Disfrutaremos y cuidaremos de la ikastola en la que estaremos, ya que es la casa de otros niños/as, familias y trabajadores.
 No se podrá salir de la ikastola sin el permiso del monitor/a.
 El euskara será nuestra única lengua de comunicación, salvo en las colonias de Enjoy English que pasará a ser nuestra segunda lengua.
 Se participará en todas las actividades.
 No se admitirán actuaciones, palabras o símbolos que puedan herir a las personas y condicionen la convivencia.
 Se respetarán los horarios y ritmos de los compañeros.
 En caso de encontrar algún objeto perdido, se deberá entregar al monitor/a.
 En caso de no respetar estas normas de convivencia, el niño/a o joven tendrá que asumir las consecuencias.

PERMISO PARA MOVERSE EN COCHE:
Doy permiso para que mi hijo/a o joven tutorizado sea trasladado en un vehículo-coche, ante una circunstancia imprevista o grave (por ejemplo: en caso de tener que ir al médico) .

*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le hacemos saber que sus datos personales han sido introducidos en el fichero ALUMNOS DE CAMPAMENTOS DE VERANO Y ALUMNOS a fin de facilitar la gestió n de campamentos de verano organizados por la Entidad e informar sobre futuras ofertas y actividades. Dichos datos ( fotos, videos, audios…) podrán ser utilizados en las herramientas comunicativas generadas por la Entidad y podrán ser cedidos, bajo el propósito de cumplir los objetivos arriba establecidos, tanto a empresas de catering como a empresas encargadas de organizar las actividades de tiempo libre. El fichero ha sido registrado en la Agencia de Protección de Datos, y se han establecido las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los datos.
*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le hacemos saber que sus datos personales han sido introducidos en el fichero FAMILIAS, a fin de realizar la gestión de familiares, cobro de cuotas, comunicaciones, e informar sobre futuras ofertas y actividades. Dichos datos podrán ser utilizados en las herramientas comunicativas generadas por la Entidad y podrán ser cedidos a entidades bancarias, siempre bajo el propósito de cumplir los objetivos arriba especificados. El fichero ha sido registrado en la Agencia de Protección de Datos, y se han establecido las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los datos.
*Remitiéndonos a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, Ikastolen Elkartea tiene derecho a incluir los datos recogidos en este impreso en el fichero automático que ha sido creado para la organización de campamentos, como a utilizar para dar a conocer futuras posibles actividades y a usar las fotos tomadas a los participantes durante el campamento como material publicitario en los documentos para próximos años.
IKE-AISIOLA será la responsable de dicho fichero y, por ende, quien así lo desee podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en dicha Ley, enviando para ello una solicitud, junto con el DNI u otro documento acreditativo de identidad a la siguiente dirección de correo electrónico:dblo-lopd@ehi.ikastola.eus

Fitxa bertikalak